اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی 96


اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی 96


برای دریافت نتایج کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی  فردا 24 بهمن ماه اعلام می شود

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی سنجش از اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی سنجش در قسمت راهنمای ثبت نام نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم از مدارک لازم جهت ثبت نام آگاهی یابند و مطابق زمان بندی اعلام شده به محل دانشگاهی قبولی جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام


نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه ازاد بهمن96-97 ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺪ ﺷﺨﺼـﺎً در ﺗـﺎرﺦ  96/11/30 ﻟﻐﺎﺖ دوﺷﻨﺒﻪ 96/11/28 ﺷﻨﺒﻪ با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی مربوط ﻪ ﻧﺸـﺎﻧ و  ﺗﻠﻔـﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻨﺘﺮﻧﺘـ  ﻣﺮـﺰ  ﺳـــــــﻨﺠﺶ و ـــــــﺬﺮش داﻧﺸـــــــﺎه  ﺑـــــــﻪ آدرس:  و ﻫﻤﻨﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸـﺎه  www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد اﺳﻼﻣ ﺑﻪ آدرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.

نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن 96-97

پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال،پزشـکی تهـران،الکترونیکـی، تهـران شـرق، بروجـرد،سنندج، نجفآباد، تبریز، کرج، قم، شیراز، پرند، مشهد ،همدان و ارایه جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام حضوری بدن ازمون دانشگاه ازاد نیمسال دوم 96با مشاوران درخت دانش درتماس باشید.

عــدم مراجعـه پذیرفتــه شــدگان در روز و ســاعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان سـال 1396 جهـت، احراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی است و نتیجـه آن، متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهای عمومی سـازمان، مرکزی به اطلاع واحدهای دانشگاهی خواهد رسید.


مدارک لازم جهت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن 


پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی پیوســته لازم، است اصل دیپلم کامـل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی، پایان تحصیلات نظـام قـدیم متوسـطه و یـا اصـل گـواهی، اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همـراه، تصویر آنها و پذیرفته شدگان مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته، نیز لازم است اصل مدرک کاردانی مورد تایید موسسـات، آموزش عالی معتبر و یک برگ تصـویر آن و یـا گـواهی، اتمام دوره کاردانی مورد تایید موسسـات آمـوزش عـالی، معتبــر و یــا اداره کــل تربیــت معلــم وزارت آمــوزش و پـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه منظـور معـادل، سازی واحد های درسی به همراه داشته باشند.


میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه بدئن کنکور کارشناسی نیمسال دوم96

1-شـهریه پذیرفتـهشـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه(ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از دانشــجویان دریافــت مــی گــردد. عــلاوه بــر دو مــورد، فوقالذکر دانشجویان هر دو مقطع فقـط در بـد و ورود بـه، دانشگاه و در ایـن نیمسـال بایـد مبلـغ 1180000 ریـال بـه، عنوان هزینه خـدمات اموزشـی بـه شـماره حسـاب جـاری، محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند..

-2-کلیه پذیرفتهشدگان که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد، شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلغ 27500 ریـال حـق، بیمه دانشجویی را پس از انجام مراحـل ثبـت نـام صـرفاً بـه، حساب جاری واحد یا مرکز دانشگاهی که از طرف محل، دانشگاهی اعلام خواهد شد واریز نمایید.

مشاوره تحصیلی درخت دانش

جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود همچنین برنامه ریزی درسی تیزهوشان ، تیزهوشان نهم در سراسر ایران بدون گرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت با شماره  9099072943 تماس بگیرید تا مشاوران مجرب و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند.منبع این نوشته : منبع
دانشگاه ,آزاد ,نیمسال ,نتایج ,تحصیلی ,اعلام ,دانشگاه آزاد ,پذیرفته شدگان ,بدون آزمون ,آزمون دانشگاه ,اعلام نتایج ,بدون آزمون دانشگاه ,شهریه، هز

کنترل استرس برای دانش آموزان متقاضی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سال 97

کنترل استرس برای دانش آموزان متقاضی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سال 97
برای دانش آموزان متقاضی شرکت در آزمون ورودی مدارس تتیزهوشان و نمونه دولتی وپیشرفت تحصیلی در سال 97 تدابیر خاصی اندیشیده شده است. از جمله حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی یعنی پایه ششم به هفتم و ادغام آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی. دو طرح اجرایی در سال جدید در جهت کاهش اضطراب و استرس ناشی از آزمون، اعمال شده است. زیرا که آزمونی با شدت زیاد فشار و ااسترس در حد کنکور سراسری برای دانش آموزان نوپا واقعا سنگین و غیر قابل تحمل بود و اثرات زیانبار این آزمون تا مدتها بعد در جان و روح دانش آموز رخنه می کرد و باعث شکست و عدم موفقیت و تلاش دانش آموز در مراحل بعدی تحصیلی و زندگی او می شد. با تدابیر اندیشیده شده در سال جدید دانش آموزان پایه ششم به هفتم به طور کلی از این دغدغه و مشکل بزرگ رها شده و با خیالی آسوده و با شور و نشاط بیشتری می توانند به خلاقیت، ابتکار و کشف استعداد بپردازند.
حذف آزمون ورودی مدارس برای پایه ششم به هفتم فقط جهت کاهش اضطراب و فرصتی طلایی برای کشف استعدادها و توانایی های دانش آموزان می باشد. باید سعی کرد تا حد امکان با توجه به علاقه هر دانش آموز مطالعه غیر از کتابهای درسی را در برنامه کنجاند. و شرایط مساعدی برای استعداد یابی و کشف استعدادها در هر انش آموز به وجود آورد.
مشاوران درخت دانش در جهت پرورش و بالابردن سطح معلومات علمی دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول یا همان راهنمایی آماده مشاوره به والدین و دانش آموزان خواهد بود. برای دانش آموزان پایه نهم به دهم نیز با ادغام آزمون ورودی تا حدی از استرس کاسته خواهد شد. هر ساله آزمون ورودی تیزهوشان در حدی تقریبا مشکل و آزمون مدارس نمونه دولتی با سطح سوالات آسانتری نسبت به مدارس تیزهوشان برگزار می شد. در واقع می توان گفت اکثریت دانش آموزان شرکت کننده در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی شایستگی ورود به این مدارس را داشتند. اما به دلیل پذیرش محدود در این مدارس بسیاری از دانش آموزان پذیرفته نشده احساس ناکامی و شکست کرده و موارد زیادی با افسردگی مواجه شده اند.
استرس به طور کلی در افراد وجود دارد اما میزان و شدت آن را باید با رعایت مواردی کنترل نمود. در مواقع مطالعه و تست زنی تمرکز خود را فقط بر همان موضوع درسی واحد قرار دهید و از فکر کردن همزمان در یک آن به دو یا چند موضوع بپرهیزید. کسی که مشغول تست زنی درس علوم است نباید نگرانی مشغولیت ذهی تستهای ساعت بعدی درس ریاضی را داشته باشد. حذف دوستان یا افرادی از فامیل که در ارتباط با آنها ناخودآگاه استرس به شما منتقل می شود. در طول روز حتما باید زمانی را به کار مورد علاقه خود بپردازد. مانند شنا کردن، قدم زدن و نفس عمیق زدن در هوای آزاد، گپ زنی با دوستان و .... مواد غذایی هم می توانند درکنترل استرس به شما کمک کنند مانند استفاده از جوشانده بابونه به جای چای و نوشیدنی های گاز دار و یا قهوه. استفاده از قهوه شاید برای شما انرژی زایی می کند اما باعث افزایش استرس در بدن شما خواهد شد. استفاده از ماهیهای دریایی می تواند تأثیر به سزایی در کنترل اضطراب داشته باشد. استفاده از گردو، تخم کتان، انجیرخشک و هلو ومیوه های خشک به جای تنقلات مفید است. شاید ادغام مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان برای بسیاری از والدین و دانش آموزان سوالاتی به وجود بیاورد.
مشاوران مجرب درخت دانش در جهت رفع سوالات و ابهامات والدین و دانش آموزان به صورت تمام وقت با شماره 9099072943 بدون کدگیری از تلفن ثابت آماده پاسخگویی و راهنمایی می باشند.


ک
منبع این نوشته : منبع
دانش ,آموزان ,آزمون ,مدارس ,دولتی ,تیزهوشان ,دانش آموزان ,آزمون ورودی ,نمونه دولتی ,برای دانش ,ورودی مدارس ,آزمون ورودی مدارس ,دانش آموزان متقاض

اطلاعیه مربوط به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

اطلاعیه مربوط به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی
 دو خبر مهم درباره دانش آموزان متقاضی شرکت در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی:ا- ادغام آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی 2- حذف آزمون ورودی تیزهوشان پایه ششم به هفتم.
طبق روال سالهای گذشته هر سال در اردیبهشت آزمون مدارس تیزهوشان و در خرداد ماه آزمون مدارس نمونه دولتی برگزار می شد. و دانش آموزان پایه ششم برای پایه هفتم و دانش آموزان پایه نهم برای ورود به مدارس ویژه پایه دهم به رقابت می پرداختند. اولا این رقابت برای دانش آموزان پایه ششم به هفتم خیلی سنگین بود و اثرات زیانبار زیادی در روحیه شاداب کودکان ابتدایی به جا می گذاشت. یعنی برای این که از دوستان خود جا نمانند مجبور بودند از همان پایه اول ابتدایی با ترس و استرس دست و پنجه نرم کنند تا بتوانند در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان که در حد تقریبا مشکلی برگزار می شد، موفق شوند. در واقع بسیاری از دانش آموزان مقطع ابتدایی شایستگی ورود به مدارس تیزهوشان را داشتند، اما به دلیل پذیرش محدود در این مدارس امتیاز لازم را کسب نمی کردند و این برای روحیه کودکان بسیار ناخوشایند بود و اثرات زیانبار این شکست به عنوان اولین شکست زندگی می توانست اعتماد به نفس کودکان پایه ششم به هفتم را نابود کند.
این حذف آزمون برای مقطع متوسطه اول بود. برای مقطع متوسطه دوم نیز تغییراتی در ورود به این مدارس ایجاد شده است و مانند آزمون کنکور سراسری که با دانشگاه آزاد ادغام شد، آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برای پایه نهم به دهم ادغام شده و در واقع یک آزمون برگزار خواهد شد.و دانش آموزان مجبور نیستند با منابع متفاوت در دو زمان در سر جلسه حضور یابند. در نهایت اضطراب و استرس آزمون کمتر خواهد شد. با این روش می توان شادابی و نشاط و مهارت آموزی را به مدارس ابتدایی برگرداند.
مشاوره تحصیلی درخت دانش
جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود و همچنین برنامه ریزی درسی تیزهوشان و نمونه دولتی و دریافت منابع کمک درسی جدید و برنامه ریزی آزمون پایه نهم به دهم در سراسر ایران بدون نیاز به گرفتن پیش شماره از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن 9099072943 تماس بگیرید تا مشاوران مجرب و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند.امنبع این نوشته : منبع
آزمون ,مدارس ,تیزهوشان ,پایه ,دانش ,نمونه ,نمونه دولتی ,دانش آموزان ,مدارس تیزهوشان ,آزمون ورودی ,آموزان پایه ,ورودی مدارس تیزهوشان ,آزمون ورود

منابع کمک درسی تیزهوشان نهم به دهممنابع کمک درسی تیزهوشان نهم به دهم 
از آنجا که برای سال تحصیلی 97 طرح ادغام آزمون مدارس شاهد و مدارس نمونه دولتی اجرا خواهد شد، بر همین اساس یک آزمون برای هر دو متقاضی برگزار خواهد شد. لازم است که داوطلبان پایه نهم به دهم برای شرکت در آزمون منابعی غیر از کتابهای درسی را نیز مورد مطالعه و تست زنی قرار دهند. دانش آموزان با رقابت بیشتری روبه رو خواهند بود و تلاش می کنند تا با شرکت در کلاس ها و خرید سی دی های آموزشی بهتر به رقابت بپردازند ولی ناگفته نماند که بهترین منبع کمک آموزشی همان کتب آموزشی هستند که به تست زنی کمک نموده و زمان بندی را به دانش آموز می آموزند و متحمل هزینه های سنکگینی هم نخواهید شد . منابع پیشنهادی درخت دانش از بهترین کتب می توان به کتاب 1+31 استان تیزهوشان چاپ انتشارات خوارزمی(پویش) را نام برد.که در آن سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی سالیان گذشته را در بر دارد.در مورد کتاب کمک آموزشی برای ریاضیات پایه نهم که ضریب 3 دارد و بیشترین تعداد سوال را شامل می شود به دلیل پاسخ تشریحی کامل و متفاوت با دیگر منابع می توان کتاب ریاضیات اندیشمند را معرفی کرد.کتاب ریاضیات تیزهوشان خیلی سبز و مبتکران و فارابی هم موارد خوبی هستند.بعد از درس ریاضی علوم مهمترین کتب آزمون را به خود اختصاص داده است .بیان خوب و پاسخ تشریحی مناسب کتاب علوم تجربی خیلی سبز ویژه پایه نهم باعث تمایز و بهتر بودن این کتاب کمک آموزشی است. بعد از این کتاب می توان به کتاب کمک آموزشی تیزهوشان گل پلاس انتشارات گل واژه اشاره کرد. برای درس زبان و ادبیات فارسی می توان از کتاب آموزشی خیلی سبز یا مبتکران و یا قلمچی استفاده نمود.برای بقیه دروس هم نیاز به پرداخت هزینه های سنگین کمک آموزشی نیست همان کتاب 1+ 31 استان انتشارات خوارزمی کافی می باشد.
برنامه ریزی درسی منظم
اگر داوطلبان شرکت کننده در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی به صورت مفهومی و کامل در وهله اول کتابهای درسی خود را با رفع اشکال و تشریحی مطالعه کنند، نیمه بیشتر مسیر موفقیت را طی کرده اند. بعد از مطالعه تشریحی و رفع اشکال کتابهای درسی از منابع ذکر شده در بالا که مورد تایید مشاوران درخت دانش هستند، به صورت کاملا مفهومی مطالعه و سپس تست زنی کنند، می توان گفت که با اعتماد به نفس تمام در سر جلسه آزمون حضور یابند. تجمع زیاد کتابهای کمک آموزشی و تستی در کتابخانه خود باعث استرس و نهایتا سردرگمی خواهد شد.
مشاوره تحصیلی درخت دانش
 داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم برای برنامه ریزی هفتگی و ماهیانه خود و پیشبرد یک برنامه منظم و هدفدار با منابع مشخص می توانند با مشاوران متخصص درخت دانش از طریق شماره تلفن ثابت منزل بدون کدگیری با شماره 9099072943 تماس گرفته و رسیدن به مقصد را با مشاوران درخت دانش طی نمایند. مشاوره تحصیلی درخت دانش به صورت تمام وقت آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما داوطلبان گرامی است.
منبع این نوشته : منبع
کتاب ,آموزشی ,تیزهوشان ,آزمون ,دانش ,درخت ,درخت دانش ,نمونه دولتی ,کتابهای درسی ,مشاوران درخت ,مشاوره تحصیلی

برنامه ریزی درسی تیزهوشان97


برنامه ریزی درسی تیزهوشان97


در تمام مراحل زندگی، افراد موفق کسانی هستند که دوست دارند در برنامه ریزی آزمون تیزهوشان 97 زندگی و عادتهایشان موفقیت کسب کنند. یعنی ایجاد عادتهای پایدار مثبت در وجود این افراد رمز موفقیتشان است و بهترین زمان انجام عادتهای خوب همان شروع روز می باشد.


برای تیزهوشان نهم ب دهم با اختصاص دادن دو دقیقه در خلوت و آرامش، به فکر کردن راجع به اینکه چه کسی هستم و می خواهم چه کار کنم و چه هدفی را دنبال می کنم؟ روز خود را آغاز می کنند.


در همان مکان خلوت یک لحظه مکث کرده، تا آمادگی لازم را برای شروع به دست آورند. شاید در این یک لحظه مکث کردن، کسی وارد شود و از شما درخواست مثلا خریدن یک پنیر از سوپر مارکت جلوی خانه شما را داشته باشد در این لحظه باید به هیچکس اجازه دخالت دادن در برنامه ریزی ساعات روز را ندهید و گرنه تایم و برنامه ریزی رایگان تیزهوشان 97 شما به دست دیگران افتاده و عقب می افتید، مگر اینکه این کار از وظایف شخصی فرد باشد یا واقعا ضرورتی به انجام این کار وجود داشته باشد.برای اطلاع از بهترین منابع کمک درسی تیزهوشان نهم به سایت درخت دانش مراجعه نمایید.نحوه مطالعه تیزهوشان

تیزهوشان عزیز در هر لحظه که احساس خستگی شدید و فکر کردن به این که این واحد درسی را مشکل دارم و چگونه رفعش کنم به موفقیت و نتیجه موفقیت در این کار فکر کنید که نتیجه مضاعفی در تلاش کردن دارد.


حتما واحد درسی و کار شروع شده را تا جایی که تعیین کرده اید به پایان برسانید بعد درس دیگر را شروع کنید و هیچگاه همزمان با هم دو موضوع متفاوت را شروع نکنید واز یک شاخه به شاخه دیگری نپرید که هیچ کدام از موضوعات را خوب نمی فهمید.


حتما مواردی را که باعث حواس پرتی شده و باعث می شوند که تمرکز خود را از دست دهید، از محیط درسی خود خارج کنید و محیط مزبور فاقد هرگونه عامل حواس پرتی باشد مانند صدای تلویزیون، صدای افراد خانواده، تلفن و تماس های بی مورد با دوستان و …

این دانش آموزان موفق خیلی راحت و بدون جنگ اعصاب، «نه گفتن» را درباره پیشنهاداتی که دوست ندارند یا به ضرر آنهاست، در زندگی روزمره به کار می برند. و بعد هم با همان دوستان و دیگران به تعاملی لازم ادامه می دهند. و این به عنوان برگ برنده آنها در یک برنامه ریزی روزانه تیزهوشان به حساب می آید.برای اطلاع از ثبت نام مدارس شاهد با مشاوران ما در تماس باشید.


با توجه به شرایط خاص ثبت نام مدارس تیزهوشان دانش آموزان باید برنامه ای متناسب با سطح علمی خودشان برای ارتقا تحصیلی و موفقیت در آزمون تیزهوشان داشته باشند که در این مورد مشاورین درخت دانش میتوانند در روند پیشرفت دانش آموز کمک شایانی نمایند. با توجه به متعدد بودن منابع آموزشی و همچنین آزمون های آزمایشی والدین عزیز توجه داشته باشند که انتخاب هایشان باید متناسب با سطح دانش آموز باشد تا نتیجه دلخواه را کسب نمایند که در این مورد هم مشاورین درخت دانش میتوانند راهکار های مناسبی را به شما ارائه دهند .


 


مشاوره و برنامه ریزی درسی تیزهوشان درخت دانش

قابل توجه دانش آموزان تیزهوش برای موفقیت در تمامی مقاطع تحصیلی نیاز به برنامه ریزی منظم دارید، و با توجه به رنج های سنی مختلف دانش آموزان برای شرکت در آزمون تیزهوشان به یک برنامه ریزی جامع و مناسب که شامل برنامه های روزانه ، هفتگی ، ماهیانه که منعطف با برنامه آزمون های آزمایشی و سوالات تیزهوشان است نیاز دارند که مشاورین درخت دانش با بررسی تمامی جوانب شما را در این امر راهنمایی مینمایند. برای یک برنامه ریزی منظم با مشاوران و کارشناسان درخت دانش در ارتباط باشید. شماره ارتباط با کارشناسان و مشاوران درخت دانش 9099072943 می باشد. ارزوی ما موفقت شما دوستان عزیز می باشد.


نکته مهم:

برای اطلاعات بیشتر در باب موضوع های تحصیلی و نحوه پیشرفت و موفقیت در آزمون های تیزهوشان می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:


نحوه تست زنی در آزمون تیزهوشان،


برنامه ریزی درسی تیزهوشان،


زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان،


افزایش خلاقیت تیزهوشان،


افزایش کیفیت مطالعه تیزهوشان،


مدارس تیزهوشان،


تاثیر تغذیه در پیشرفت درسی دانش آموزان تیزهوش،


تاثیر استرس در آزمون تیزهوشان،


برنامه ریزی روزانه تیزهوشان،


شرکت در کلاس های فوق العاده تیزهوشان،


مراحل مرور و مطالعه خوب درسی تیزهوشان


راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل:


شماره تماس: 9099072943


منبع این نوشته : منبع
دانش ,برنامه ,تیزهوشان ,ریزی ,درسی ,تیزهوشان، ,برنامه ریزی ,درخت دانش ,دانش آموزان ,ریزی درسی ,مشاورین درخت ,آزمون تیزهوشان، برنامه

اعلام نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد


اعلام نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد

طبق اطلاعات سنجش دانشگاه آزاد در هفته جاری نتایج بر روی سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد از طریق سایت azmoon.org و سایت azmoon.net اطلاع رسانی خواهد شد.

مشاوران درخت دانش در تمامی مراحل ثبت نام و اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم در کنار شما می باشند.

ثبت نام بدون کنکور برای مهرماه 97 دانشگاه آزاد هم همانند ترم بهمن ماه 96 خواهد بود و از مرداد ماه، برای ثبت نام اینترنتی می توانید اقدام نمایید.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رفع سوالات و مشاوره تحصیلی درخت دانش خود در سراسر ایران بدون گرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن 9099072943 تماس بگیرید تا مشاوران مجرب و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند.

نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد


برای اولین بار طی سالهای اخیر دانشگاه آزاد، پذیرش بدون کنکور را حذف و نتایج تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی بهمن ماه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و شرط معدل را لحاظ کرد. همانطور که اطلاع دارید در تاریخ 27 دی ماه 96 دانشگاه آزاد پذیرش خود را بر اساس سوابق تحصیلی در دو مقطع کارشناسی و کاردانی شروع و تا روز 15/11/96 برای مقطع کارشناسی ادامه داشت.


برای مقطع کاردانی تا روز 26 بهمن ماه تمدید شد


ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد بهمن 96دریافت نتایج بدون کنکور بهمن ماه 96 دانشگاه آزاد

همانطور که شما دوستان عزیز ثبت نام خود را به انجام رساندید رسید ثبت نام را دریافت نموده اید وبا در دست داشتن رسید ثبت نام خود می توانید واحد پذیرش شده خود را در سایت دانشگاه آزاد مشاهده نمایید.

مرحله دوم مراجعه حضوری به دانشگاه برای ثبت نام اینترنتی دانشگاه نیمسال دوم خود و ارائه مدارک مورد نیاز از جمله عکس 3در4 ، اصل شناسنامه و کارت ملی، رسید قبولی دانشگاه آزاد و ….

برای دریافت اطلاعات بیشتر (اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد)می توانید با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید.

به محض اعلام شدن نتایج دانشگاه آزاد در این صحفه لینک نتایج خود را می توانید مشاهده نمایید.


لیست رشته های بدون کنکور 97 دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد برای مهر ماه 97 رشته های متنوع تری ارائه خواهد داد و از طریق سایت دانشگاه آزاد می توانید در زمان مذکور مشاهده کنید. در ترم بهمن ماه 96 شاهد تنوع کمتری در رشته ها بودیم اما برای بدون کنکور مهر ماه 97 دانشگاه آزاد امیدواریم رشته های بیشتری ارائه شوند.
مشاوره تحصیلی درخت دانش

مشاوره تحصیلی درخت دانش جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود همچنین برنامه ریزی رایگاه کنکور تجربی 97، برنامه ریزی درسی تیزهوشان نهم،  دانشگاه آزاد در سراسر ایران بدون کدگیری از تلفن ثابت با شماره تلفن 9099072943 تماس بگیرید تا مشاوران مجرب و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند.


منبع این نوشته : منبع
دانشگاه ,آزاد ,کنکور ,نتایج ,تحصیلی ,دانش ,دانشگاه آزاد ,بدون کنکور ,درخت دانش ,نتایج بدون ,اعلام نتایج ,بدون کنکور نیمسال ,اساس سوابق تحصیلی ,در

تحصیل در نروژ


راهنمایی تحصیلی در نروژ

راهنمایی تحصیلی در نروژ

راهنمایی تحصیلی در نروژ

راهنمایی تحصیلی در نروژ

راهنمایی تحصیلی در نروژ جزیی از وظایف مدارس محسوب می شود. در نروژ تقریبا همه کودکان زیر پوشش تعلیمات اجباری قرار می گیرند و در مدارس دولتی از تعلیمات یکسانی برخوردار می شوند.

کشور نروژ جز کشور هایی است که متقاضیان زیادی برای تحصیل دارد و شاید به خاطر امکان تحصیل رایگان و بازار کار خوبی است که در کشور نروژ برای رشته های تحصیلی مهندسی نفت و گاز و برق و معماری وجود دارد. از دیگر دلایل محبوبیت تحصیل در نروژ می توان به تدریس دروس در دانشگاهها به زبان انگلیسی و رعایت استاندارد های آموزشی در دانشگاههای نروژ اشاره کرد.

در این کشور، مدارس پایه ( Grunnskolen) شامل دو مرحله است.

مرحله اول از کلاس ? تا ? تحت عنوان ( Barneskolen) و مرحله بعدی از کلاس ? تا ? تحت عنوان ( Ungdomsskolen) نامیده می شود.

همه مدارس شامل پایه ? تا ? داری مشاور هستند. در این مدارس مشاوران ?? ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار به طور متوسط امور مشاوره و راهنمایی ?? دانش آموز را به عهده دارند.

بنابراین در مدارس بزرگ مشاور ساعت بیشتری در اختیار دانش آموزان است و گاه بیش از یک مشاور در یک مدرسه وجود دارد، در حالی که در مدارس کوچک مشاور به طور تمام وقت در اختیار دانش آموزان نیست. در نروژ مشاوران غالبا هم تدریس می کنند و هم به امر مشاوره می پردازند. راهنمایی تحصیلی در نروژ یکی از راهنمایی های خوب سیستم های آموزشی می باشد.

وضع استخدام و مزایای این گروه در تمام مدارس یکسان نیست و براساس قوانین هر ایالت فرق می کند، ولی همه باید از کالج ها یا دانشگاه های تربیت معلم فارغ التحصیل شوند و دوره های آموزشی خاصی را، که از یک ترم تا یک سال متغیر است، بگذرانند.

گاهی اوقات مشاوران با شرکت در کلاس های که آخر هفته تشکیل می شود، دوره ی فوق الذکر را می گذرانند. خدمات مشاوره، تمام جوانان ?? سال به بالا را تقریبا زیر پوشش خود قرار می دهد. مدارسی که جوانان ?? سال به بالا را زیر پوشش آموزش در سطح کالج قرار می دهند به نام (Skole Videregeande) نامیده می شود.

رشته های تحصیلی در نروژ(راهنمایی تحصیلی نروژ)

این مدارس در رشته های مختلف مانند بازرگانی، هنری، حرفه ای، دینی، پرستاری و بهداشت فعالیت دارند. دوره ی این مدارس ? سال است. وظایف مشاوران این مدارس مشابه مشاوران مدارس پایه ?تا ? سال است. یکی از وظایف مدارس ?تا ?، راهنمایی دانش آموزان این دوره به مدارس در رشته مناسب است.

دانشگاه ها نیز دارای خدمات راهنمایی مخصوص دانشجویان هستند. عرضه ی این خدمات با توجه به رشته و دوره ی تحصیلی متفاوت است. دادن اطلاعات و راهنمایی های مربوط به رشته های تحصیلی و در نتیجه مشاغل مربوط به آن به وسیله ی افرادی که در آن رشته تخصص دارند انجام می گیرد و خدمات مشاوره و امور درمانی به وسیله ی مراکز خدمات بهداشتی دانشجویان تامین می شود.

موسسات و مراکزی که در عرضه ی خدمات راهنمایی(راهنمایی تحصیلی نروژ) در مدارس سهیم هستند.

مشاوره و راهنمایی یکی از خدماتی است که به وسیله ی سازمان ها و موسسات مختلف در نروژ ارائه می شود. از جمله موسسات و مراکزی که در ارائه این خدمات به مدرسه کمک می کنند، مراکز روانشناسی مدرسه، ادارات کار و اشتغال و مراکز خدمات بهداشتی است.

مشاوره تحصیلی درخت دانش با کادری مجرب و متخصص جهت ارائه اطلاعات و مشاوره به دانش پژوهان ایران عزیز از سراسر ایران با شماره 9099072943 بدون کد گیری در زمینه تحصیلی از جمله برنامه ریزی کنکور، برنامه ریزی درسی، ثبت نام مدارس شاهد، مدارس نمونه دولتی، آزمون های سراسری، اعزام دانشجو به خارج، بورسیه تحصیلی، تحصیل در خارج از کشور، دانشگاه بدون کنکور، معرفی دانشگاه ها، معرفی رشته های دانشگاهی و بازار کار هر رشته و ... آماده پاسخگویی است.

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل:

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرامسامانه مشاوره تحصیلی درخت دانشمنبع این نوشته : منبع
مدارس ,نروژ ,تحصیلی ,راهنمایی ,رشته ,خدمات ,راهنمایی تحصیلی ,نروژ راهنمایی ,درخت دانش ,دانش آموزان ,مشاوره تحصیلی ,نروژ راهنمایی تحصیلی ,مراکز

مشاوره تحصیلی


مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی

هر چه جامعه از لحاظ امکانات پیشرفته تر می شود، نیاز انسانها برای استفاده از امکانات به مراتب روشن تر و قابل مشاهده است. در گذشته دانش آموزان اگر در هر نقطه ای از کشور که بودند، برای رفع سوال های موجود در ذهن خود جهت پیشرفت تحصیلی، باید به نزدیکترین مکان که فردی با اطلاعات یا سطح سواد بالاتر بود، مراجعه می کردند تا مشکل خود را حل می نمودند.

گاهی اوقات در بعضی از مناطق کشور به خاطر در دسترس نبودن فردی آگاه و آشنا به مسئله مجبور بودند که به راهنمایی و مشاوره افراد غیر متخصص و نا آگاه اکتفا نموده و آینده تحصیلی و حتی شغلی خود را در خطر بیندازند. یا به خاطر پرسیدن فقط یک سوال کوتاه با پاسخی کوتاه، راه درازی را طی نموده و با صرف هزینه ی زیادی(هزینه حمل و نقل تا رسیدن به مقصد و مبدأ، هزینه ارائه خدمات مشاوره ای و …) خود را به یک دفتر مشاوره تحصیلی در یک نقطه ی شهر رسانده تا از خدمات مشاوره تحصیلی بهره مند شوند.

نحوه تماس با شماره های دیجیتال 909

اما امروزه دیگر کمتر کسی حاضر است راهی را با صرف زمان و هزینه تا رسیدن به یک دفتر مشاوره تحصیلی طی نماید، و بیشتر دانش آموزان و دانشجویان کشور در تمام نقاط ایران عزیز بدون صرف زمان و صرف هزینه، فقط با استفاده از یک تلفن ثابت می توانند با مشاوره تحصیلی تلفنی از بهترین و متخصص ترین مشاوران در تمام زمینه های تحصیلی سوال خود را پرسیده و رفع ابهام نمایند و با اطمینان از صحت و اطمینان از جواب پرسش خود ادامه راه را با یقین طی نمایند. افراد می توانند با تلفن ثابت و بدون شماره گیری پیش شماره (کد) با شماره های 909دیجیتال تماس برقرار کنند

مشاوره تحصیلی تلفنی درخت دانش

گروه مشاورین متخصص و مجرب درخت دانش با کادری مجرب و با تجربه و آگاهی و اطلاع کامل در تمامی مقاطع تحصیلی، از تمامی آزمون های سراسری و استانی، مشاوره تحصیلی و درسی، ارائه برنامه ریزی متناسب با هر مقطع و خاص هر فرد، معرفی بهترین منابع برای پیشرفت درسی در هر مقطع و کنکور در پنج گروه آزمایشی، انتخاب رشته دبیرستان و انتخاب رشته کنکور، مشاوره تلفنی راجع به تمامی دانشگاه ها و مدارس موجود در کشور، مشاوره تلفنی تحصیلی در خارج از کشور، مشاوره تلفنی مخصوص تیزهوشان ، برنامه ریزی درسی کنکوریها، مشاوره تلفنی راجع به کودکان استثنایی و …. برای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره علم دوستان ایرانی آماده پاسخگویی به تماس های تلفنی شماست.

راههای ارتباط با مشاوران مجرب درخت دانش،

از طریق تلفن ثابت منزل بدون نیاز به کد گیری در تمام نقاط کشور با تلفن 9099072943 تماس گرفته و سوالات خود را از مشاوران ما بپرسید. و ادامه راه پیشرفت تحصیلی خود را با اطمینان کامل به درخت دانش بسپارید.

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل:

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش


1منبع این نوشته : منبع
مشاوره ,تحصیلی ,تلفنی ,دانش ,شماره ,درخت ,مشاوره تحصیلی ,درخت دانش ,تحصیلی تلفنی ,مشاوره تلفنی ,تلفن ثابت ,مشاوره تحصیلی تلفنی ,کشور، مشاوره تلف

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.


منبع این نوشته : منبع
وبلاگ ,علمی ,اطلاع رسانی ,مطلب آزمایشی ,دومین مطلب

عنوان اولین مطلب آزمایشی من

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.


منبع این نوشته : منبع
مطلب آزمایشی ,اولین مطلب